Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwiu internetowego pod adresem www.olrem.pl jest właściciel Serwisu.

 2. Właścicielem o którym mowa w pkt 1 jest: Marcin Łosik prowadzący działalnośc gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „OLREM” Marcin Łosik, z siedzibą w miejscowości Olesno, przy ulicy Siedmiu Źródeł 8, 46-300 Olesno, opisaną numerem NIP: 5741136994 oraz REGON: 160055221 wpisaną do CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej linko adresie poczty elektronicznej sklep@olrem.pl numerem telefonu: 34/3582397

 3. Właściciel określony w pkt 2 jest jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego oraz Sprzedawcą i Administratorem danych.

 4. Serwis internetowy działający pod adresem www.olrem.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

 7. Zgodnie z pkt powyższym, Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów.

 8. Właściciel Serwis zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 9. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

 10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do realizacji celów dobrowolnie.

 11. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@olrem.pl lub listownie na adres Sprzedawcy(Administratora):

   

  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

  OLREM” Marcin Łosik

  ul. Siedmiu Źródeł 8

  46-300 Olesno

   

  II. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

 

 1. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:

  a) realizacji celów przekazanych przez Użytkowników

  b) dostawa produktów i obsługa reklamacji

  c) udzielenie odpowiedzi na zapytania Użytkowników

  d) marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta.

 2. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów: 

  a) Adres poczty e-mail oraz treść i inne dane przekazane w formularzu

 3. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia nie ma charakteru jednorazowego, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź. Zakupów w sklepie mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani Klienci.

 

III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora , a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne , nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu , dla którego zostały zebrane.

 3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail:sklep@olrem.pl lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „OLREM” Marcin Łosik ul. Siedmiu Źródeł 8 46-300 Olesno

 4. Administrator ustosunkuje się do żądań Użytkownika bez zbędnej zwłoki. 

 5. Pozostałe postanowienia znajdują się w zakładce RODO.

 

IV Polityka cookies

 Polityka plików cookies znajduje się w osobnej zakładce.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Serwisu należy kierować na adres: sklep@olrem.pl ub telefoniczne pod nr telefonu: 34/3582397

 3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności Serwisu.

 4. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności Serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu. Zapytania i realizacja celów przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

 6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności może nie korzystać z naszego Serwisu 

 7. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 7 stycznia 2020r.